Gebruiksvoorwaarden

Version au Dinsdag 14 Mei 2024

BELANGRIJK:

ER WORDT UITDRUKKELIJK OVEREENGEKOMEN DAT ELK GEBRUIK VAN DE SITE www.baeckensoptics.be EN ELKE TOEGANG TOT DE INHOUD ERVAN, IN WELKE HOEDANIGHEID DAN OOK, NOODZAKELIJKERWIJS DE AANVAARDING ZONDER VOORBEHOUD EN DE NALEVING DOOR DE GEBRUIKER VAN DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN IMPLICEERT. DE GEBRUIKER VERKLAART DERHALVE KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

IN GEVAL VAN VOORBEHOUD OF BETWISTING MET BETREKKING TOT ALLE OF EEN DEEL VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ERKENT DE GEBRUIKER DAT HIJ GEEN TOEGANG MEER ZAL HEBBEN TOT DE INHOUD VAN DE SITE.

ARTIKEL 1. DEFINITIES


In het kader van deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van en de toegang tot de Site en de inhoud ervan, hebben de volgende termen de hieronder omschreven betekenis, en kunnen andere termen in deze gebruiksvoorwaarden worden gedefinieerd.

"Algemene gebruiksvoorwaarden" of "AV": verwijst naar het geheel van bepalingen in dit document, dat tot doel heeft de voorwaarden en regels voor de toegang tot en het gebruik van de Site vast te leggen, evenals de informatie die erin is vervat.

"Cookie(s)": verwijst naar een tekstbestand dat, afhankelijk van de keuzes van de Gebruiker, kan worden opgeslagen op een speciale plaats op de harde schijf van de Terminal van de Gebruiker, wanneer hij een onlinedienst raadpleegt met behulp van zijn browsersoftware. Met een Cookiebestand kan de verzender ervan de Terminal identificeren waarin het is opgeslagen, gedurende de geldigheids- of bewaarperiode van het Cookie.

"Persoonsgegevens": verwijst, in de context van het beleid inzake het gebruik van Cookies, naar de gegevens die uitsluitend betrekking hebben op de Gebruiker op een bepaald moment, onafhankelijk van de Terminal die hij/zij gebruikt.

"Browsing Informatie" of "Browsing" betekent informatie met betrekking tot de verbinding van een Terminal met een elektronische communicatiedienst op een bepaald moment. De Opticien (en/of geautoriseerde service providers en agenten) kunnen Browsing Informatie verwerken, zelfs als het niet noodzakelijkerwijs weet welke Terminal de Gebruiker gebruikt, noch wie de Gebruiker op een bepaald moment is.

Deze Browsing Informatie omvat, maar is niet beperkt tot:

 • De datum en het tijdstip van aansluiting van een terminal op een elektronische communicatiedienst;
 • L’url www.baeckensoptics.be van de internetpagina van waaruit de Terminal toegang krijgt tot een elektronische-communicatiedienst ("referer");
 • Het type besturingssysteem dat door de terminal wordt gebruikt (Windows, MacOs, Linux, Unix, BeOS, enz.);
 • Het type en de versie van de browsersoftware die door een terminal wordt gebruikt (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, Opera, enz.);
 • De taal van de navigatiesoftware die door de Terminal wordt gebruikt;
 • De identificator en inhoud van een Cookiebestand dat door de opticien (en/of geautoriseerde providers en agenten) is opgeslagen in de Terminal.

« Opticien » : désigne BAECKENS OPTICS 5 MARKT 1785 MERCHTEM.

"Site": betekent de website www.baeckensoptics.be van waaruit Gebruikers toegang kunnen krijgen tot de diensten en inhoud die door de Opticien ter beschikking worden gesteld.

"Terminal(s) betekent de hardware-uitrusting (computer, tablet, smartphone, telefoon, enz.) die de Gebruiker gebruikt om een site, een applicatie, reclame-inhoud, enz. te raadplegen of te bekijken.

"Gebruiker(s)": verwijst naar elke gebruiker van de Site, hetzij een individu of een rechtspersoon.

ARTIKEL 2. DOEL


De onderhavige AGV regelen de voorwaarden voor toegang en gebruik van de Site door iedere Gebruiker.

Het enige doel van de Site is om Gebruikers te promoten en te informeren over de diensten die aanbiedt door De Opticien. Deze diensten worden door de Gebruiker, van De Opticien, in een afzonderlijke overeenkomst onderschreven.

ARTIKEL 3. TOEGANG TOT DE SITE


De toegang tot de Site verloopt via het internet.

Om de Site te gebruiken, moet de Gebruiker minstens 18 jaar oud zijn (of meerderjarig zijn in het land waar hij of zij woont), en wettelijk in staat zijn om deze Site te betreden en te gebruiken in overeenstemming met deze BVH.

L'Opticien behoudt zich het recht voor de inhoud te wijzigen, te corrigeren, te verwijderen of de Site tijdelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding.

ARTIKEL 4. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS


Bij het gebruik van de Site verbindt de Gebruiker zich ertoe de geldende wetten en reglementen na te leven, de rechten van derden te respecteren en de bepalingen van deze AV na te leven.

Elke Gebruiker is verplicht om :

 • Het doel van de Site niet te misbruiken voor het plegen van misdrijven, overtredingen of overtredingen die strafbaar zijn bij de wet;
 • Ne pas pirater le Site ou y introduire un code malveillant, un virus, ou des données nuisibles ;
 • Ne pas utiliser les informations présentes sur le Site directement ou indirectement à des fins commerciales ;
 • De informatie op de Site niet direct of indirect te gebruiken voor het gebruik van een concurrerende site of een andere site zoals vergelijkingssites;
 • Breng de Site niet in diskrediet;
 • Niet proberen gebruikers om te leiden naar een andere site of concurrent; en meer in het algemeen
 • De Site te gebruiken in overeenstemming met het doel beschreven in deze TOS.

De Opticien behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken de toegang tot de Site op te schorten of te beëindigen voor enige Gebruiker(s) en enige actie te ondernemen tegen dergelijke Gebruiker(s), indien De Opticien van mening is dat dergelijke Gebruiker(s) de TOS overtreedt (overtreden).

ARTIKEL 5. INWERKINGTREDING - DUUR


Deze AV worden gesloten voor onbepaalde duur vanaf de eerste toegang tot de Site en voor zolang zij van toepassing zijn onder de voorwaarden bepaald in artikel 6 hierna.

ARTIKEL 6. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


__L’Opticien peut être amené à faire évoluer les présentes CGU à tout moment. Les nouvelles CGU entreront en vigueur à leur date de publication sur le Site sous réserve d’avoir informé l’Utilisateur de leur mise à jour par la mention suivante : « Dernière mise à jour le [date de mise à jour] ».

Het voortgezette gebruik van de Site door de aldus geïnformeerde Gebruiker, na de datum van publicatie van de gewijzigde AGV, wordt geacht te zijn geschied met instemming met de nieuwe versie van de AGV.

ARTIKEL 7. PERSOONSGEGEVENS


De Opticien past de verplichtingen toe van de gewijzigde wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatietechnologie, bestanden en vrijheden, de bepalingen van de EU-verordening 2016/679 van 25 mei 2018 inzake gegevensbescherming (hierna de "RGPD"), evenals de ethische principes die daaruit voortvloeien met betrekking tot de persoonlijke informatie die de Gebruiker ertoe kan worden gebracht aan hem/haar mee te delen in het kader van zijn/haar Browsen van de Site.

Het privacybeleid, dat beschikbaar is op het volgende adres, bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van gebruikers op de Site: www.baeckensoptics.be

ARTIKEL 8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


De Gebruiker gebruikt de Site onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid en is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van dit gebruik. Het is derhalve aan hem zich te beschermen tegen de gevaren van Internet en alle nodige maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die zijn computer of hardware kunnen aantasten.

L'Opticien kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Site door de Gebruikers.

L'Opticien stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de op de Site gepubliceerde informatie juist en up-to-date is, en behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

De Opticien zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de Site.

De Opticien is niet aansprakelijk voor het niet goed functioneren van software, al dan niet opgenomen in of geleverd met de Site.

ARTIKEL 9. HYPERTEXT LINK


De sites met een hypertext link naar de Site vallen niet onder de controle van De Opticien en daarom wijst De Opticien alle verantwoordelijkheid (inclusief redactionele verantwoordelijkheid) voor deze sites af. Om de praktijken van deze sites van derden te begrijpen, wordt de gebruiker verzocht hun algemene gebruiksvoorwaarden en hun privacybeleid te raadplegen

De Website bevat links naar andere websites. Aangezien deze websites worden gepubliceerd en beheerd door derden, en voor zover de Opticien geen controle heeft over de op deze websites gepubliceerde inhoud, zal de Gebruiker geen juridische stappen ondernemen tegen de Opticien met betrekking tot de inhoud van deze websites of het gebruik ervan. Bovendien betekent het bestaan van een link tussen de Site en een website van een derde niet dat De Opticien de inhoud van die website goedkeurt en, in het bijzonder, het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Deze links worden ter beschikking van de gebruikers gesteld om hun navigatie te vergemakkelijken

ARTIKEL 10. INTELLECTUEEL EIGENDOM


Toegang tot de Site verleent Gebruikers een persoonlijk en niet-exclusief recht om de Site en de inhoud ervan te gebruiken.

Tous les éléments présents sur le Site et le Site en lui-même sont protégés par le droit d’auteur, droit des marques, des dessins et modèles et/ou tout autre droit de la propriété intellectuelle.

Onder elementen wordt op niet-exhaustieve wijze verstaan: foto's, afbeeldingen, tekeningen, illustraties, teksten, video's, logo's, screensavers, wallpapers, handelsmerken, modellen, software, enz.

Ces éléments appartiennent à l’Opticien ou bien sont utilisés avec l’accord de leurs propriétaires.

Aucune licence, ni aucun droit autre que celui de consulter le Site, n’est conféré à quiconque au regard des droits de propriété intellectuelle.

Elke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, opneming, vertaling, commercialisering, geheel of gedeeltelijk, door welk procédé en op welke drager ook (papier, digitaal, enz.) is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van L'Opticien, op straffe van schending van het auteursrecht en/of het tekeningen- en/of modellenrecht en/of het merkenrecht.

ARTIKEL 11. OVERMACHT


De Opticien garandeert niet de ononderbroken werking en/of continuïteit van de Site in geval van overmacht of van overmacht zoals gedefinieerd door de geldende reglementering en door de rechtspraak van de Franse rechtbanken.

ARTIKEL 12. ONAFHANKELIJKHEID VAN DE BEPALINGEN


Indien een van de bepalingen van deze AV nietig wordt verklaard ten aanzien van een van kracht zijnde wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling en/of een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, wordt deze bepaling als niet geschreven beschouwd, maar doet zij op generlei wijze afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van toepassing blijven.

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID


Op deze voorwaarden is het Franse recht van toepassing.

In het geval van een geschil dat voortvloeit uit deze contractuele relatie, en onder voorbehoud van de bepalingen van openbare orde die van toepassing zijn op de jurisdictie, zullen de rechtbanken binnen het rechtsgebied van het Hof van Beroep van de maatschappelijke zetel van de Opticien en de gerechtelijke rechtbank van de woonplaats van de Gebruiker als enige bevoegd zijn om elk geschil met betrekking tot deze AGV te behandelen.

Neem contact op