PrivacyBeleid

Version au Vrijdag 14 Juni 2024

Krachtens de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, de Europese verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, De Opticien informeert iedere persoon die toegang heeft tot de op de Site aangeboden diensten (hierna te noemen de "Gebruiker") over haar toezegging de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid van de gegevens die de Gebruiker gevraagd zal worden aan haar door te geven, in het bijzonder via de website www.baeckensoptics.be (hierna te noemen de "Site"), te respecteren.

Alle persoonsgegevens waarmee de gebruiker direct (met name zijn naam, voornaam, postadres, elektronische of telefonische gegevens) of indirect kan worden geïdentificeerd, worden beschouwd als vertrouwelijke gegevens en worden als zodanig behandeld, onder voorbehoud van de ontwikkeling van het wettelijk kader inzake de kwalificatie van persoonsgegevens (hierna de "Persoonsgegevens").

1. Identificatie van de voor de verwerking verantwoordelijke


De gegevensbeheerder die de gegevens van de Gebruikers op de Site verzamelt en beheert is de vennootschap BAECKENS OPTICS 5 MARKT 1785 MERCHTEM , société BAECKENS OPTICS waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 5 MARKT 1785 MERCHTEM , ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van BE0422822901 (hierna, de "Vennootschap").

2. Persoonsgegevens die kunnen worden verzameld


Bij het surfen op de Site en het gebruik van de verschillende diensten die de Onderneming aanbiedt, stemt de Gebruiker ermee in dat de Onderneming de volgende categorieën van gegevens verzamelt:

 • Het e-mailadres van de gebruiker zal noodzakelijkerwijs worden gevraagd op alle verzamelformulieren en meer in het bijzonder voor :
  • Maak een afspraak;
  • Neem contact op met het bedrijf of partnerbureaus;
  • Illegale inhoud melden ;
 • U kunt worden gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Gegevens met betrekking tot de navigatie: dit zijn gegevens met betrekking tot de manier waarop u de Site gebruikt, waaronder met name: de gebruikte browser, de duur van de navigatie, de zoekgeschiedenis, het gebruikte besturingssysteem, de taal en de bekeken pagina's;
 • Gegevens over uw bezoeken aan onze Site, met inbegrip van verkeersgegevens, logbestanden en andere gegevens of communicatiemiddelen die u gebruikt bij het bezoeken van onze Site;
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van sociale netwerken wanneer u de functies daarvan gebruikt.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om bijgewerkte en geldige Persoonsgegevens te verstrekken als onderdeel van de op de Site gevraagde informatie, en garandeert geen valse verklaringen af te leggen of foutieve informatie te verstrekken.

3. Methode voor het verzamelen van persoonsgegevens


Persoonsgegevens worden rechtstreeks bij de Gebruiker verzameld en worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij aan de Gebruiker zijn meegedeeld en waarmee deze heeft ingestemd.

4. Rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens


De persoonsgegevens van de gebruikers worden verzameld op basis van de volgende rechtsgronden:

 • De specifieke, vrije en geïnformeerde toestemming van de Gebruiker
 • Het nakomen van een wettelijke of reglementaire verplichting die op de Vennootschap rust;
 • De uitvoering van een contract tussen de Onderneming en de Gebruiker;
 • Het rechtmatige belang van de Vennootschap.

5. Doel van de verwerking van Persoonsgegevens


Verplichte Persoonsgegevens zijn de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking of de verzoeken van de Gebruiker. Indien de Gebruiker deze gegevens niet verstrekt, wordt hij/zij ervan in kennis gesteld dat bepaalde door de Onderneming aangeboden diensten niet kunnen worden verleend. Het verplichte karakter van de gevraagde informatie wordt aan de gebruiker meegedeeld op het moment dat de informatie wordt verzameld.

Facultatieve Persoonsgegevens zijn gegevens die door de Onderneming worden verzameld om de Gebruiker beter te leren kennen en om zijn/haar surfervaring op de Site te verbeteren.

Les Données personnelles sont collectées et traitées pour répondre aux finalités suivantes :

 • Verlening en verbetering van de diensten en/of producten van het bedrijf;
 • Beheer van uw via de formulieren ingediende verzoeken;
 • Aanbieden van gelokaliseerde inhoud, gepersonaliseerde aanbevelingen en commerciële aanbiedingen op basis van gebruiksanalyses;
 • Het uitvoeren van statistische studies, analyses en publieksmetingen.

De Gebruikers worden ervan op de hoogte gebracht dat, mits hun voorafgaande, specifieke en positieve toestemming, de doorgegeven Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de commerciële partners van de Onderneming en/of aan bedrijven die tot dezelfde groep als de Onderneming behoren, zodat deze laatste de Gebruikers kunnen informeren over hun aanbiedingen en diensten.

6. Duur van de bewaring van Persoonsgegevens


De duur van de bewaring van uw Persoonsgegevens hangt af van de dienst waarop u zich abonneert. De all Group verbindt zich ertoe uw Persoonsgegevens niet langer te bewaren dan de periode die nodig is voor het verlenen van de dienst, vermeerderd met de bewaringstermijn die door de toepasselijke regels inzake wettelijke verjaring wordt opgelegd.

7. Ontvanger van de Persoonsgegevens


De Persoonsgegevens van de Gebruiker zijn bestemd voor personen die gemachtigd zijn om deze binnen de Vennootschap te verwerken, met name, en afhankelijk van de aard van de verwerking en het type gegevens, personen van de verkoopafdeling, de klantendienst, de marketingafdeling, de administratieve afdeling, de logistieke afdeling en de IT-afdeling.

Bij de uitvoering van haar activiteiten en het verlenen van haar diensten kan de Vennootschap een beroep doen op onderaannemers.

Deze:

 • de Persoonsgegevens van de Gebruiker in zijn naam en volgens zijn instructies te verwerken;
 • Voldoende garanties bieden met betrekking tot de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens van de Gebruiker te waarborgen.

Wanneer de Vennootschap een beroep doet op onderaannemers die gevestigd zijn in landen die een beschermingsniveau bieden dat niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau van de persoonsgegevens in de Europese Unie, verbindt de Vennootschap zich ertoe erop toe te zien dat deze overdracht wordt geregeld door de overeenkomsten inzake gegevensbescherming die tussen de Europese Unie en de landen van bestemming zijn gesloten, of door de ondertekening van door de Europese Commissie opgestelde modelcontractbepalingen, of door de toepassing van interne bedrijfsvoorschriften ("BCR").

Door de Vennootschap getroffen maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen


De Onderneming verbindt zich ertoe Persoonsgegevens te verwerken op een wijze die :

 • Wettig;
 • Loyaal;
 • Transparant;
 • Evenredig ;
 • Pertinente
 • Binnen het strikte kader van de nagestreefde en aangekondigde doelstellingen ;
 • Voor de duur die nodig is voor de uitgevoerde behandelingen ;
 • Op een veilige manier.

De Vennootschap implementeert en handhaaft passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of aan onbevoegde derden worden meegedeeld.

9. Rechten van gebruikers op persoonsgegevens


De Gebruiker kan op eenvoudig schriftelijk verzoek toegang krijgen tot de Persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, verzoeken om ze te wijzigen of te corrigeren, of eisen dat ze niet langer in de database van de Onderneming voorkomen.

Op grond van het recht op toegang heeft de Gebruiker het recht om, in overeenstemming met artikel 15 van de GDPR, van de Vennootschap te verlangen: (i) mededeling van zijn Persoonsgegevens in een toegankelijke vorm; (ii) bevestiging dat zijn Persoonsgegevens al dan niet langer worden verwerkt; (iii) mededeling van de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte Persoonsgegevens en de ontvangers aan wie zijn Persoonsgegevens worden meegedeeld; en (iv) de duur van de bewaring van zijn Persoonsgegevens of de criteria die worden gebruikt om die duur te bepalen.

Overeenkomstig artikel 16 van de RGPD geeft het recht op rectificatie de Gebruiker het recht te eisen dat de Vennootschap zijn of haar Persoonsgegevens rectificeert, aanvult of bijwerkt wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.

Onder de voorwaarden van artikel 17 van de GDPR heeft de Gebruiker het recht om zijn Persoonsgegevens te wissen, waardoor hij de Vennootschap kan vragen om zijn Persoonsgegevens zo snel mogelijk te wissen, in het bijzonder wanneer ze niet langer nodig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

De Gebruiker heeft ook het recht om de verwerking van zijn Persoonsgegevens te beperken in de gevallen genoemd in artikel 18 van de GDPR. De Gebruiker kan dus vragen dat zijn of haar persoonsgegevens alleen worden bewaard voor :

 • de juistheid van de persoonsgegevens die hij betwist, te verifiëren;
 • te worden gebruikt in het kader van de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van haar rechten in rechte, zelfs indien de Vennootschap deze niet meer nodig heeft;
 • na te gaan of de door de onderneming nagestreefde legitieme redenen prevaleren boven zijn eigen redenen indien hij bezwaar maakt tegen verwerking op basis van het legitieme belang van de onderneming;
 • te voldoen aan zijn verzoek om het gebruik van zijn gegevens te beperken, in plaats van ze te wissen, ingeval de verwerking van zijn gegevens onwettig is.

In de omstandigheden voorzien in artikel 20 van de GDPR heeft de Gebruiker het recht op overdraagbaarheid van zijn Persoonsgegevens, waardoor hij de door hem verstrekte Persoonsgegevens van de Vennootschap kan verkrijgen, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, met het oog op de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Conformément à l’article 21 du RGPD, l’Utilisateur a le droit de s’opposer, à tout moment, au traitement de ses Données personnelles à des fins de prospection commerciale.

Overeenkomstig artikel 85 van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, heeft de gebruiker de mogelijkheid bijzondere richtlijnen vast te stellen met betrekking tot het bewaren, het wissen en het meedelen van zijn persoonsgegevens post mortem. Deze bijzondere richtlijnen hebben alleen betrekking op de verwerking door de Vennootschap en blijven tot dit toepassingsgebied beperkt.

Om hun recht op toegang, rectificatie, schrapping, beperking, overdraagbaarheid en verzet zoals hierboven vermeld uit te oefenen, dienen Gebruikers hun verzoek per e-mail naar het volgende adres te sturen: baeckens.optics@skynet.be et/ou par courrier à l’adresse suivante : BAECKENS OPTICS 5 MARKT 1785 MERCHTEM."

De Vennootschap zal de persoon die een van deze rechten uitoefent zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek informatie verschaffen over de genomen maatregelen. Deze termijn kan met twee (2) maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken. Het Bedrijf kan de identiteit van de persoon verifiëren alvorens het verzoek in te willigen.

Indien de Maatschappij geen gevolg geeft aan het verzoek, zal zij de betrokkene zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek, op de hoogte stellen van de redenen waarom zij geen gevolg geeft aan het verzoek en van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om beroep in rechte in te stellen.

De uitoefening van deze rechten is kosteloos. In geval van een duidelijk ongegrond of buitensporig verzoek behoudt het Bedrijf zich echter het recht voor om (i) betaling te verlangen van een vergoeding ter dekking van de administratieve kosten, of (ii) te weigeren aan dergelijke verzoeken te voldoen.

10. Beroep in geval van schending van persoonsgegevens


In het geval van een inbreuk op Persoonsgegevens die een risico kan vormen voor de rechten en vrijheden van de Gebruiker, zal de Onderneming de CNIL zo spoedig mogelijk, en indien mogelijk binnen tweeënzeventig (72) uur nadat zij er kennis van heeft gekregen, op de hoogte stellen van de inbreuk. De Vennootschap zal de Gebruiker ook zo spoedig mogelijk informeren overeenkomstig de bepalingen van artikel 34 van de RGPD.

Onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel kan de Gebruiker die van mening is dat de verwerking van zijn Persoonsgegevens een inbreuk vormt op de bepalingen van de geldende wetgeving, een klacht indienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit, zoals de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

11. Verzoek om inlichtingen


Voor elke vraag betreffende de verwerking van hun persoonsgegevens en de uitoefening van hun rechten kunnen de Gebruikers contact opnemen met de specifieke dienst per e-mail op het volgende adres: baeckens.optics@skynet.be en/of per post naar het volgende adres: BAECKENS OPTICS 5 MARKT 1785 MERCHTEM.

12. Cookies


Wanneer de Site wordt geraadpleegd, zijn de technische gegevens die in verband met de toegang tot of het gebruik van de Site kunnen worden geregistreerd, informatie met betrekking tot de configuratie (type machine, browser, enz.) en de navigatie (datum, tijdstip, geraadpleegde pagina's, optreden van fouten, enz.) van de Gebruiker.

Deze laatste informatie kan, via uw browser, worden opgeslagen in korte tekstbestanden (cookies), afhankelijk van de keuzes van de Gebruiker, op een speciale ruimte op de schijf van de Opticien en/of zijn partners verwerken deze technische gegevens op volledig anonieme wijze, zonder ze te koppelen aan enige informatie die de Gebruiker zou kunnen identificeren en zonder ze door te geven aan derden.

Aan elk cookie wordt een anonieme identificatiecode toegekend. Het cookiebestand stelt de verstrekker ervan in staat de terminal waarop het is opgeslagen te identificeren voor de duur van de geldigheid of de opslag van het cookie in kwestie.

Er zijn verschillende soorten cookies:

 • Interne (first party) cookies die door de Opticien op de Site worden geplaatst ten behoeve van de navigatie en de werking van de Site;
 • Cookies van derden die door partnerbedrijven van derden worden geplaatst om uw interessecentra te identificeren en de Gebruiker gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen. Zij zijn bedoeld om de interactiviteit van de site te verbeteren. Deze cookies worden rechtstreeks beheerd door de ondernemingen die ze publiceren en die zich ook moeten houden aan de geldende regelgeving.

Hoe lang cookies worden bewaard, varieert naar gelang van hun aard. Zij kunnen worden gewist wanneer de gebruiker zijn of haar internetbrowser sluit (dit zijn sessiecookies), of zij kunnen gedurende een beperkte periode op de harde schijf van de terminal van de gebruiker worden bewaard (dit zijn persistente cookies).

12.1 Doel van de cookies die op de Site worden geplaatst


Afhankelijk van hun categorie kunnen cookies voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Voornamelijk technische cookies

Een eerste categorie cookies zijn die welke strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Site. Zij zijn onontbeerlijk voor het surfen op de Site en het gebruik van alle functies ervan (ondersteuning van het besturingssysteem van de internetgebruiker, beeldscherm, enz.) Zij maken het mogelijk bepaalde functies en de presentatie van de Site aan te passen aan de browser en de apparatuur van de Gebruiker. Dit zijn in wezen technische cookies die de gebruiker niet als individu identificeren.

Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig.

 • Publieksmeting cookies

Een andere categorie cookies betreft cookies die het meten van prestaties mogelijk maken. Deze cookies maken het mogelijk statistieken op te stellen over het aantal bezoeken en het gebruik van de verschillende diensten op de Site. Het doel ervan is de opticien in staat te stellen het comfort van de gebruikers te verbeteren. Deze cookies identificeren de Gebruiker niet als een individu.

Bepaalde cookies die gebruikt worden voor publieksmeting stellen De Opticien in staat om bezoeken aan bepaalde gebieden gewijd aan haar partners te meten en deze bezoeken te analyseren, namelijk

In voorkomend geval worden deze eerste twee categorieën cookies uitsluitend gebruikt voor het opstellen van gebruiksstatistieken, het voorkomen van fouten, het voorkomen van inbreuk op en namaak van de Site of het verbeteren van de voorwaarden voor toegang of gebruik van de Site.

 • Functionaliteitscookies

Een derde categorie cookies betreft functionaliteit. Zij maken het mogelijk de navigatie van de gebruiker te vereenvoudigen. Zij stellen ons in feite in staat bepaalde keuzes van de Gebruiker te registreren (taal, naam van de Gebruiker, land, informatie met betrekking tot een eerder ingevuld formulier, enz.) ).

 • Cookies van sociale netwerken

Een andere categorie cookies is, indien van toepassing, afkomstig van sociale netwerken: deze cookies, uitgegeven door derden, stellen de gebruiker in staat de inhoud van de Site met andere mensen te delen. Dit is bijvoorbeeld het geval met de applicatieknoppen "Delen" of "Vind ik leuk" van sociale netwerken zoals "Facebook", "Instagram", "Twitter" en "LinkedIn".

De Opticien vestigt de aandacht van de Gebruikers op de identificatie die met een dergelijke knop mogelijk is. Het sociale netwerk dat dit soort toepassingsknop aanbiedt, kan de Gebruiker immers identificeren dankzij deze knop, zelfs als de Gebruiker er niet op heeft geklikt tijdens zijn bezoek aan de Site. Sommige cookies stellen het betrokken sociale netwerk immers in staat het surfen van de Gebruiker op de Site te volgen, zodra zijn account bij dit sociale netwerk op zijn terminal geactiveerd is tijdens zijn surfen op de Site.

De Opticien heeft geen controle over het proces dat wordt gebruikt door de sociale netwerken om informatie te verzamelen met betrekking tot het browsen van de Gebruiker op de Site en geassocieerd met de Persoonsgegevens die zij bezitten. De gebruiker wordt verzocht het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden, met name reclame, van de browsing-informatie die zij via deze toepassingsknoppen kunnen verzamelen.

Dit beschermingsbeleid moet de gebruiker met name in staat stellen zijn keuzes met betrekking tot deze sociale netwerken uit te oefenen, met name door zijn accounts voor het gebruik van elk van deze netwerken in te stellen.

L’Utilisateur trouvera plus d’information concernant les cookies émis par les réseaux sociaux sur les pages suivantes :

12.2 Keuzes van de gebruiker betreffende cookies


De gebruiker kan te allen tijde zijn/haar keuzes met betrekking tot cookies instellen en wijzigen via de volgende link: cliquez ici

12.2.1 De cookie-overeenkomst


De registratie van een Cookie in een Terminal is in wezen ondergeschikt aan de wil van de Gebruiker van de Terminal, die deze te allen tijde en kosteloos kan uiten en wijzigen via de keuzes die hem/haar worden geboden door zijn/haar Browsersoftware of via de volgende link: cliquez ici Indien de Gebruiker in zijn browsersoftware de registratie van Cookies op zijn Terminal heeft aanvaard, kunnen de Cookies die geïntegreerd zijn in de pagina's en inhoud die hij heeft geraadpleegd tijdelijk worden opgeslagen in een daarvoor bestemde ruimte van de betrokken Terminal. Ze zijn alleen leesbaar voor de afzender.

De geldigheidsduur van de toestemming voor het deponeren van Cookies bedraagt zes (6) maanden. Aan het einde van deze periode wordt de gebruiker opnieuw om toestemming gevraagd.

12.2.2 Weigering van cookies


Indien de Gebruiker weigert Cookies op te slaan, of indien de Gebruiker de op zijn Terminal opgeslagen Cookies verwijdert, zal hij niet langer kunnen genieten van een aantal functionaliteiten die nochtans noodzakelijk zijn voor het surfen op bepaalde delen van de Site. Dit zou het geval zijn wanneer de Opticien - of zijn dienstverleners - om redenen van technische compatibiliteit het type browser dat door de Terminal van de Gebruiker wordt gebruikt, zijn taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de betrokken Terminal met het Internet lijkt te zijn verbonden, niet kunnen herkennen.

Indien van toepassing, wijst de Opticien alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen met betrekking tot de verminderde werking van haar diensten die voortvloeien uit de onmogelijkheid voor haar om de Cookies te registreren of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking en die de Gebruiker heeft geweigerd of verwijderd.

Hoe kunnen de keuzes worden afgestemd op de browser die de gebruiker gebruikt?


De instellingen voor het beheer van cookies zijn afhankelijk van de browser van de Gebruiker.

Ter informatie kan de Gebruiker zich verzetten tegen de registratie van Cookies door zijn browser op de volgende manier te configureren:

 • Voor Internet Explorer :
  • Ga naar Extra > Internetopties.
  • Klik op het tabblad Privacy, en onder Instellingen, selecteer Geavanceerd.
  • Kies tussen toestaan, blokkeren of gevraagd worden om de gewenste instelling voor interne en third-party cookies te bepalen.
  • Lees meer: https://support.microsoft.com
 • Voor Firefox :
  • Klik boven in het Firefox-venster op het schildje, links in de adresbalk.
  • Selecteer beveiligingsparameter
  • Selecteer de gewenste volgbeveiliging.
  • Lees meer: https://support.mozilla.org
 • Voor Chroom:
  • Klik op het moersleutelpictogram in de werkbalk van de browser.
  • Selecteer Instellingen.
  • Klik op Toon geavanceerde instellingen.
  • Klik in het gedeelte "Privacy" op de knop Inhoudsinstellingen.
  • In de "cookies" sectie, is het mogelijk om cookies en gegevens van sites van derden te blokkeren
  • Lees meer: http://support.google.com
 • Voor Safari:
  • Ga naar Instellingen, dan Voorkeuren
  • Klik op het tabblad Privacy
  • In het vakje "Cookies blokkeren", vinkt u het vakje "altijd" aan
  • Lees meer: https://support.apple.com
 • Voor Opera:
  • Ga naar Instellingen > Voorkeuren
  • Klik op het tabblad geavanceerd en klik op "Privacy & beveiliging
  • In het "cookies" gebied, vink de "Nooit cookies accepteren" box aan
  • Lees meer: http://help.opera.com
Neem contact op